Eggs­plo­re

De bank Belfius wordt een van de zes stich­ten­de leden van Eggs­plo­re, het plat­form van Wim De Waele (ex-iMinds) en Jürgen In­gels (ex-Clear2Pay) dat de in­no­va­tie in fi­nan­ciële tech­no­lo­gie (fin­tech) wil ver­snel­len. Eggs­plo­re gaat in prin­ci­pe vol­gen­de maand van start.

De grote ban­ken in ons land staan te drin­gen om niet al­leen zelf di­gi­ta­le dien­sten te ont­wik­ke­len, maar ook een plaats te be­mach­ti­gen op de al­maar vol­le­re trein van de start-ups in fin­tech­land. Via Eggs­plo­re wil Belfius de evo­lu­tie in dat ‘land’ van nabij op­vol­gen.

Belfius kon­dig­de eer­der aan in drie jaar tijd 100 mil­joen euro te in­ves­te­ren in di­gi­ta­le ont­wik­ke­lin­gen. Een kwart daar­van (25 mil­joen dus) gaat naar vier stra­te­gi­sche part­ner­schap­pen die de bank dezer dagen af­sluit.

Bui­ten Eggs­plo­re gaat het om een deal met het Gent­se big­da­ta­be­drijf NG Data, om klan­ten­ge­ge­vens te cen­tra­li­se­ren en beter te be­nut­ten. In­gels is ook be­trok­ken bij die on­der­ne­ming. Voorts gaat Belfius in zee met In­ven­ti­ve De­sig­ners uit Ant­wer­pen om de com­mu­ni­ca­tie tus­sen de ver­schil­len­de ka­na­len van de bank beter te kun­nen be­he­ren.

Ten slot­te is er een con­tract met de te­le­com­ope­ra­tor Proxi­mus om de 730 bank­kan­to­ren van Belfius uit te rus­ten met glas­ve­zel­tech­no­lo­gie. ‘De groot­ste 400 kan­to­ren wor­den in 2016 uit­ge­rust, de an­de­re in 2017’, zegt top­ma­na­ger Geert Van Mol, die on­langs werd be­noemd tot chief di­gi­tal of­fi­cer van Belfius.

17 de­cem­ber 2015 01:00
© De Tijd
Paul Gérard
Bert Broens